หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
Master of Public Administration (Security Management)
คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร (รอบที่ 2)

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1)

เรื่อง (หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน) จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

เรื่อง (หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองคุณวุฒิ) จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 รายละเอียดการรับสมัคร และสมัครออนไลน์


สนใจสมัครเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย
  

                            


  ภาพกิจกรรม

นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา
นักศึกษาหลักสูตร รป.ม. สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัย ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัย ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

Copyright © mpasmoffice.com

 
×